O projekcie

Stanisław Vincenz debiutował w Dwudziestoleciu, a cykl Na wysokiej połoninie pisał do końca życia. Wypowiadał się w prozie fabularnej i wspomnieniowej, był wybitnym eseistą i interesującym epistolografem. Od 1980 r., kiedy w Polsce ukazał się wybór z jego tekstów drukowanych wcześniej w paryskiej „Kulturze”, zainteresowanie Vincenzem stale rośnie. Po 30 latach żywej recepcji widać wyjątkowe miejsce pisarza w literaturze polskiej i szczególną rolę, jaką odgrywa on i może odgrywać w budowaniu europejskiej tożsamości. Wychowany na pograniczu regionów, języków i formacji kulturowo-historycznych, zakorzeniony w tradycji śródziemnomorskiej, otwarty na dialog – stał się Vincenz głosem Europy Środkowej i wzorcem pisarstwa małych ojczyzn. Dla Ukraińców i Węgrów jest najważniejszym polskim autorem XX stulecia.

Projekt „Archiwum Stanisława Vincenza (1888–1971)” zmierza do scalenia spuścizny prozaika, zgromadzenia materiałów biograficznych, opracowania szczegółowego kalendarium życia i twórczości, zdigitalizowania i udostępnienia w wersji cyfrowej pełnej literatury podmiotowej i przedmiotowej oraz zainspirowania międzynarodowego programu badawczego i translatorskiego, służących pełniejszemu osadzeniu Vincenza w europejskiej tradycji, włączeniu go w historię intelektualną Europy XX w. i wprowadzeniu we współczesny obieg literatury na świecie. Na projekt składają się komplementarne działania, wypełniające luki w wiedzy o pisarzu i umożliwiające wzrost jakości badań nad jego spuścizną i dorobkiem. Wykonawcy zostali dobrani pod kątem potwierdzonych zainteresowań Vincenzem, a uczestnicy zagraniczni reprezentują środowiska naukowe zaangażowane w rozwijanie refleksji nad jego twórczością.

Projekt ma charakter otwarty: zapraszane i sukcesywnie włączane do udziału w nim są osoby oraz instytucje, które w dziele Vincenza odnajdują rzecz wielkiej wagi literackiej lub istotną część wspólnej historii. Przedsięwzięciem kieruje prof. Jolanta Ługowska, Zespołem bezpośrednio zarządza dr Jan A. Choroszy – pracownicy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław